นายกเทศมนตรี
ชื่อ-นามสกุล
     {{ data.fullname }}
ตำแหน่ง
     {{ data.detail }}
เบอร์โทรศัพท์
     {{ data.mobile }}
ปลัดเทศบาล
ชื่อ-นามสกุล
     {{ data.fullname }}
ตำแหน่ง
     {{ data.detail }}
เบอร์โทรศัพท์
     {{ data.mobile }}
นโยบายผู้บริหาร
                    ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานในปี 2566 เพื่อปรับปรุง รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานบริการประชาชน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และต่อต้านการทุจริต ดังนี้
                    1. น้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาปรับใช้ในท้องถิ่น
                    2. ยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชน และการพัฒนาคน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
                    3. ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การดำเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
+ {{ data.title }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
+ {{ data2.title }} (อ่านแล้ว {{ data2.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
+ {{ data3.title }} (อ่านแล้ว {{ data3.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
ดาวน์โหลด
+ {{ data.title2 }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
อัลบั้มภาพ
+ {{ data.title2 }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
--ไม่มีข้อมูล--
รับเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
logo                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและทาง เทศบาลตำบลแสนตุ้ง จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน
--ไม่มีข้อมูล--
คำถามที่พบบ่อย (Q&A)
+ {{ data.title2 }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
--ไม่มีข้อมูล--
แบบประเมินความพึงพอใจ
{{ poll_title }} (จำนวนผู้โหวตทั้งหมด {{ poll_total }} คน)
{{data.title}} คิดเป็น {{data.pp}} %
แผนที่เทศบาล